Política de privacidade

ACDeM Armadiña pon no seu coñecemento a existencia duns ficheiros de datos de carácter persoal, titularidade de ACDeM Armadiña para as finalidades propias de xestión, comunicación e información. Os citados ficheiros atópanse inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, ao que pode acceder o usuario para comprobar a situación dos mesmos.

Medidas e niveis de seguridade:

ACDeM Armadiña adoptou as medidas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Ámbito de aplicación:

A estrutura de ficheiros, equipos e sistemas de información co obxecto de dar cumprimento á lexislación vixente en materia de protección de datos, aplicaranse a todos os ficheiros, temporais ou permanentes, titularidade de ACDeM Armadiña que conteñan datos de carácter persoal, así como a calquera equipo ou sistema de información que os trate.

Todo o persoal contratado por ACDeM Armadiña e os seus Encargados de Tratamento, están obrigados ao cumprimento da citada normativa, con especial atención no relativo ás súas funcións e obrigacións, que serán debidamente determinadas por ACDeM Armadiña

Recollida de datos:

A aceptación das presentes condicións, precisa do usuario a recollida duns datos imprescindibles para a prestación dos seus servizos, que lle serán solicitados persoalmente a través de formularios ou da páxina Web. No momento da recollida dos datos, o usuario será debidamente informado os dereitos que lle asisten.

Para que a información que conteñen os nosos ficheiros estea sempre actualizada e non conteña erros, pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

Exercicio dos dereitos:

Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, poderán ser exercitados polo usuario, ou quen a leste represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida a ACDeM Armadiña, Rúa Pedaporta 6, 1º Combarro, 36993 Poio España. No entanto poderán utilizarse outros medios que permitan recoñecer a identidade do cliente que exercite calquera dos anteriores dereitos.

Consentimento:

O usuario prestará o seu consentimento para que ACDeM Armadiña poida facer uso dos seus datos persoais a fin de prestar un correcto cumprimento dos seus servizos.

A cumplimentación do formulario incluído no sitio ou o envío de correos electrónicos ou outras comunicacións a ACDeM Armadiña implican o consentimento expreso do cliente á inclusión dos seus datos de carácter persoal no referido ficheiro, titularidade de ACDeM Armadiña.

Ao tempo da petición desta información, comunicarase ao cliente ou usuario do destinatario da información, da finalidade para a cal se recollen os datos, da identidade e dirección do Responsable do Ficheiro e da facultade do usuario de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos.

Cesión a terceiros:

ACDeM Armadiña non cede datos de carácter persoal sen o consentimento expreso dos seus titulares, que deberá ser concedido en cada ocasión, sendo só cedidos coa finalidade expresada e sempre co consentimento do usuario ou cliente.

Confidencialidade e segredo profesional:

Os datos recolleitos en todas as comunicacións privadas entre ACDeM Armadiña e os clientes ou usuarios serán tratados con absoluta confidencialidade, comprometéndose ACDeM Armadiña á obrigación de segredo dos datos de carácter persoal, ao seu deber de gardalos e adoptar todas as medidas necesarias que eviten a súa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade dos Ficheiros que conteñan datos de carácter persoal.

Ademais, tamén terá a condición de confidencial a información de calquera tipo que as partes intercambien entre si, aquela que estas acorden que ten tal natureza, ou a que simplemente verse sobre o contido da devandita información. A visualización de datos a través de Internet, non suporá o acceso directo aos mesmos, salvo consentimento expreso do seu titular para cada ocasión.

Recomendamos ao cliente que non facilite a terceiro algún a súa identificación, contrasinal ou números de referencia que *ACDeM *Armadiña puidese proporcionarlle. Así mesmo, para garantir que a protección do segredo profesional entre ACDeM Armadiña e o cliente presérvese en todas as comunicacións, o cliente/usuario non debe revelar a información confidencial a terceiros.

Cambios na política de seguridade e de protección de datos:

ACDeM Armadiña resérvase o dereito de modificar a súa política de seguridade e protección de datos co obxecto de adaptalo ás novidades lexislativas ou xurisprudenciáis, así como as que puidesen derivarse de códigos tipo existentes na materia, ou por decisións corporativas estratéxicas, con efectos da data de publicación da devandita modificación na páxina Web de ACDeM Armadiña.

Dirección de contacto:

Email: asociacion.armadinha@gmail.com

O sitio web http://curtas.armadinha.gal/ é xestionado por ACDeM Armadiña dada de alta no censo de actividades económicas da AEAT (ref1 893000216084,3 e 893300316451,3). e con CIF G94037223

O ficheiro creado está situado no domicilio social, o cal queda establecido aos efectos do presente Aviso Legal, en ACDeM Armadiña Rúa Pedaporta 6, 1º Combarro 36993 Poio, España; baixo a supervisión e control de ACDeM Armadiña quen asume a responsabilidade na adopción de medidas de seguridade de índole técnica e organizativa para protexer a confidencialidade e integridade da información, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

ACDeM Armadiña a tenor da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, comunícalles que a acepción ampla da devandita Lei, engloba entre estes servizos a subministración de información por devandito medio.

En todo caso, será de aplicación a este respecto, a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, en especial, no que se refire á obtención de datos persoais, a información aos interesados e a creación e mantemento de ficheiros de datos persoais.

Política de Privacidade

Xeneral:

Aos efectos do previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, ACDeM Armadiña infórmalle que cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

Pra continuar usando este sitio web, tes que estar de acordo co uso de cookies. more information

As propiedades das cookies nesta páxina está postas como "permitido cookies" para dar a mellor navegación posible. Se ti continuas usando o sitio web sen cambiar as propiedades das cookies or premendo "Aceptar", indicará que estás de acordo con iso

Close